Nadere informatie

Doelstelling

De vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen wil de algemene belangstelling bevorderen voor
kastelen en adellijke landhuizen in Noord-Brabant, en voor ruïnes en archeologische resten van
kastelen in deze provincie. De vereniging streeft naar het behoud van deze monumenten voor huidige
en toekomstige generaties. De vereniging werkt aan haar doelstelling door:

 • het publiceren van het verenigingstijdschrift Het Brabants Kasteel
 • het kritisch volgen van actuele ontwikkelingen rondom Brabantse kastelen
 • het organiseren van excursies en lezingen voor leden en andere belangstellenden
 • het stimuleren van historisch en archivalisch onderzoek
 • het meewerken aan archeologisch onderzoek
 • het samenwerken met instanties en personen die zich beijveren voor het behoud van het
  Brabants cultuurgoed

De vereniging richt in haar doelstelling op de huidige Nederlandse provincie Noord-Brabant, maar benadrukt tegelijk ook de historische band met het Belgische deel van het vroegere hertogdom Brabant.

Wat heeft de vereniging u te bieden?

 • een interessant tijdschrift met belangwekkende artikelen over bestaande of verdwenen kastelen in Noord-Brabant
 • elk voorjaar een excursie naar een bijzonder kasteel
 • elk najaar een excursie waarbij bezoeken aan verschillende kastelen, ruïnes en eventuele tentoonstellingen over kastelen worden gecombineerd tot een volledig dagprogramma
 • een website die nog steeds verder wordt ontwikkeld

De excursies hebben zich ontwikkeld tot bijeenkomsten van echte en hechte kasteelvrienden en -vriendinnen.

Activiteiten

De vereniging heeft sinds haar oprichting in februari 1978 archeologisch onderzoek ondersteund naar de verdwenen kastelen van Tilburg, Helmond, Gemert, Geertruidenberg en naar de ruïne van Asten.
Haar historisch en archivalisch onderzoek leverde nieuwe gegevens op voor de kastelen van onder meer Dussen, Wouw, Boxmeer, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk, Oirschot en Boxtel.
Bestemmingsplannen voor bepaalde kastelen werden kritisch gevolgd en soms met succes aangevochten.
Het verval van sommige monumenten kon worden gekeerd door bij te dragen aan deugdelijke consolidatieplannen.

In dit alles werkt de vereniging samen met Provinciale Staten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
de Nederlandse Kastelenstichting, Noord-Brabantse gemeentebesturen, heemkundige verenigingen, en eigenaars en bewoners van kastelen.
In internationaal verband is er vruchtbaar contact met o.a. Belgische en Duitse instellingen op archeologisch en monumentengebied. De vereniging is aangesloten bij de Stichting Monumentenfederatie Noord-Brabant.

Het Brabants Kasteel

Zo heet het geïllustreerde tijdschrift dat de vereniging driemaal per jaar uitgeeft, en dat op zijn gebied
uniek is voor Nederland. Naast verenigingsnieuws bevat Het Brabants Kasteel wetenschappelijk
verantwoorde artikelen en actuele gegevens over het wel en wee van de Brabantse kastelen.

Het Brabants Kasteel vult hiaten op in de bestaande literatuur over kastelen. In de eerste dertig jaargangen werd onder andere gepubliceerd over het kasteel van  Bergeijk, Cranendonck, Aldendriel, Nemerlaer, Oss, Grote Ruwenberg, Deurne, Dongen, Grave en Borgvliet. Betreffende Vlaams-Brabant was er uitgebreid aandacht voor de sterkten in Meldert, Zichem en Rummen.

In de afgelopen jaren werden prachtige jaarboeken uitgegeven in full colour over kasteel Maurick, kasteel Heeswijk en huis Zwanenburg.

Lid worden

Als u interesse hebt gekregen in de vereniging kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden*:

 • U wordt lid en ontvangt als onderdeel van uw lidmaatschap het tijdschrift Het Brabants Kasteel.
  u betaalt hiervoor € 25,--.
 • Gezinsleden (woonachtig op het zelfde adres als het lid van de vereniging en ouder dan 18 jaar) betalen
  € 15,-- per jaar.
  Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de leden, maar ontvangen niet het tijdschrift Het Brabants Kasteel.
  Als u bijvoorbeeld regelmatig deelneemt aan onze excursies, vergezeld van uw partner of
  echtgeno(o)t(e): voor de gezinsleden geldt de ledenprijs!
 • Jeugdleden zijn tot hun 19e jaar gratis lid van onze vereniging en kunnen zo eenvoudig kennis maken met onze vereniging.
  Het is belangrijk dat zij over een eigen e-mail adres beschikken zodat wij de jeugdleden nieuwsbrieven kunnen zenden.
 • Een lidmaatschap voor het leven kost € 500,--.
 • U bent niet van plan verenigingsactiviteiten bij te wonen. Dan neemt u alleen een abonnement op Het Brabants Kasteel voor € 22,50 per jaar.
 • Buitenlandse abonnementen betalen € 32,50 in verband met de hoge portokosten.
 • Organisaties en instellingen die de doelstelling van de vereniging willen ondersteunen kunnen begunstiger worden voor € 22,50 per jaar.
  Zij ontvangen Het Brabants Kasteel, maar hebben niet de geljke rechten als leden.

Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Opzegging kan slechts tegen het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn
van vier weken. Het lidmaatschap kan ook terstond worden beëindigd als van het lid of van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.

De genoemde bedragen zijn van toepassing voor het verenigingsjaar 2024, vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 12 december 2023.